en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
奋不顾身 (fèn bù gù shēn)
愤愤不平 (fèn fèn bù píng)
奋起直追 (fèn qǐ zhí zhuī)
愤世嫉俗 (fèn shì jí sú)

Page served in 0.016s