en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
奉公守法 (fèng gōng shǒu fǎ)
凤毛麟角 (fèng máo lín jiǎo)
奉如神明 (fèng rú shén míng)
奉若神明 (fèng ruò shén míng)

Page served in 0.013s