en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
夫唱妇随 (fū chàng fù suí)
敷衍了事 (fū yǎn liǎo shì)
敷衍塞责 (fū yǎn sè zé)
敷衍搪塞 (fū yǎn táng sè)

Page served in 0.015s