en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
浮光掠影 (fú guāng lüè yǐng)
扶老携幼 (fú lǎo xié yòu)
扶弱抑强 (fú ruò yì qiáng)
福寿无疆 (fú shòu wú jiāng)
扶危济困 (fú wēi jì kùn)
福星高照 (fú xīng gāo zhào)
扶摇直上 (fú yáo zhí shàng)

Page served in 0.014s