en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
黼蔀黻纪 (fǔ bù fú jì)
釜底抽薪 (fǔ dǐ chōu xīn)
釜底游鱼 (fǔ dǐ yóu yú)
抚今追昔 (fǔ jīn zhuī xī)
俯拾皆是 (fǔ shí jiē shì)
俯首帖耳 (fǔ shǒu tiē ěr)

Page served in 0.014s