en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
13 Chengyu
腹背受敌 (fù bèi shòu dí)
富贵不能淫 (fù guì bù néng yín)
负荆请罪 (fù jīng qǐng zuì)
富丽堂皇 (fù lì táng huáng)
覆水难收 (fù shuǐ nán shōu)
赴汤蹈火 (fù tāng dǎo huǒ)
附庸风雅 (fù yōng fēng yǎ)
负隅顽抗 (fù yú wán kàng)
负债累累 (fù zhailèi lèi)
付之东流 (fù zhī dōng liú)
付之一炬 (fù zhī yī jù)
付诸东流 (fù zhū dōng liú)
附赘悬疣 (fù zhuì xuán yóu)

Page served in 0.012s