en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
盖棺定论 (gài guān dìng lùn)
盖棺论定 (gài guān lùn dìng)
盖世无双 (gài shì wú shuāng)

Page served in 0.016s