en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
感恩戴德 (gǎn ēn dài dé)
感激涕零 (gǎn jī tì líng)
敢怒而不敢言 (gǎn nù ér bù gǎn yán)
感情用事 (gǎn qíng yòng shì)
感人肺腑 (gǎn rén fèi fǔ)
感同身受 (gǎn tóng shēn shòu)
敢作敢为 (gǎn zuò gǎn wéi)

Page served in 0.015s