en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
刚愎自用 (gāng bì zì yòng)
纲举目张 (gāng jǔ mù zhāng)
刚柔相济 (gāng róu xiāng jì)

Page served in 0.014s