en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
14 Chengyu
高不成低不就 (gāo bù chéng dī bù jiù)
高不可攀 (gāo bù kě pān)
高风亮节 (gāo fēng liàng jié)
高高在上 (gāo gāo zài shàng)
膏粱子弟 (gāo liáng zǐ dì)
高楼大厦 (gāo lóu dà shà)
高人一等 (gāo rén yī děng)
高深莫测 (gāo shēn mò cè)
高视阔步 (gāo shì kuò bù)
高谈阔论 (gāo tán kuò lùn)
高屋建瓴 (gāo wū jiàn líng)
高瞻远瞩 (gāo zhān yuǎn zhǔ)
高枕无忧 (gāo zhěn wú yōu)
缟纻之交 (gāo zhù zhī jiāo)

Page served in 0.018s