en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
隔岸观火 (gé àn guān huǒ)
格格不入 (gé gé bù rù)
革故鼎新 (gé gù dǐng xīn)
隔墙有耳 (gé qiáng yǒu ěr)
格杀不论 (gé shā bù lùn)
格杀勿论 (gé shā wù lùn)
隔靴搔痒 (gé xuē sāo yǎng)

Page served in 0.011s