en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
古道热肠 (gǔ dào rè cháng)
骨鲠在喉 (gǔ gěng zài hóu)
蛊惑人心 (gǔ huò rén xīn)
古今中外 (gǔ jīn zhōng wài)
古井无波 (gǔ jǐng wú bō)
骨肉相连 (gǔ ròu xiāng lián)
古色古香 (gǔ sè gǔ xiāng)
骨瘦如柴 (gǔ shòu rú chái)
古往今来 (gǔ wǎng jīn lái)
古为今用 (gǔ wéi jīn yòng)

Page served in 0.019s