en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
固步自封 (gù bù zì fēng)
故步自封 (gù bù zì fēng)
顾此失彼 (gù cǐ shī bǐ)
顾虑重重 (gù lǜ chóng chóng)
顾名思义 (gù míng sī yì)
故弄玄虚 (gù nòng xuán xū)
顾全大局 (gù quán dà jú)
固若金汤 (gù ruò jīn tāng)
故态复萌 (gù tài fù méng)
顾影自怜 (gù yǐng zì lián)
固执己见 (gù zhí jǐ jiàn)

Page served in 0.014s