en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
瓜李之嫌 (guā lǐ zhī xián)
刮目相待 (guā mù xiāng dài)
刮目相看 (guā mù xiāng kàn)
瓜熟蒂落 (guā shú dì luò)
瓜田李下 (guā tián lǐ xià)

Page served in 0.015s