en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
寡不敌众 (guǎ bù dí zhòng)
寡见少闻 (guǎ jiàn shǎo wén)
寡廉鲜耻 (guǎ lián xiǎn chǐ)

Page served in 0.016s