en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
2 Chengyu
挂羊头卖狗肉 (guà yáng tóu mài gǒu ròu)
挂一漏万 (guà yī lòu wàn)

Page served in 0.012s