en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
光彩夺目 (guāng cǎi duó mù)
光风霁月 (guāng fēng jì yuè)
光怪陆离 (guāng guài lù lí)
光辉灿烂 (guāng huī càn làn)
光芒万丈 (guāng máng wàn zhàng)
光明磊落 (guāng míng lěi luò)
光明正大 (guāng míng zhèng dà)
光天化日 (guāng tiān huà rì)
光阴似箭 (guāng yīn sì jiàn)
光宗耀祖 (guāng zōng yào zǔ)

Page served in 0.013s