en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
广开才路 (guǎng kāi cái lù)
广开言路 (guǎng kāi yán lù)
广种薄收 (guǎng zhòng bó shōu)

Page served in 0.012s