en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
归根到底 (guī gēn dào dǐ)
归根结底 (guī gēn jié dǐ)
归根结蒂 (guī gēn jié dì)
规矩准绳 (guī jǔ zhǔn shéng)
归心似箭 (guī xīn sì jiàn)
规行矩步 (guī xíng jǔ bù)

Page served in 0.015s