en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
鬼鬼祟祟 (guǐ guǐ suì suì)
诡计多端 (guǐ jì duō duān)
鬼哭狼嚎 (guǐ kū láng háo)
鬼迷心窍 (guǐ mí xīn qiào)
鬼使神差 (guǐ shǐ shén chāi)
鬼头鬼脑 (guǐ tóu guǐ nǎo)

Page served in 0.014s