en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
贵人善忘 (guì rén shàn wàng)
刿鉥肝肾 (guì xù gān shèn)
刿鉥心腑 (guì xù xīn fǔ)

Page served in 0.02s