en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
国计民生 (guó jì mín shēng)
国色天香 (guó sè tiān xiāng)
国色天姿 (guó sè tiān zī)
国泰民安 (guó tài mín ān)

Page served in 0.016s