en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
过程控制 (guò chéng kòng zhì)
过河拆桥 (guò hé chāi qiáo)
过目不忘 (guò mù bù wàng)
过甚其词 (guò shèn qí cí)
过眼烟云 (guò yǎn yān yún)
过犹不及 (guò yóu bù jí)

Page served in 0.012s