en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
海底捞针 (hǎi dǐ lāo zhēn)
海枯石烂 (hǎi kū shí làn)
海阔天空 (hǎi kuò tiān kōng)
海誓山盟 (hǎi shì shān méng)
海市蜃楼 (hǎi shì shèn lóu)
海外奇谈 (hǎi wài qí tán)

Page served in 0.012s