en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
含苞待放 (hán bāo dài fàng)
寒风侵肌 (hán fēng qīn jī)
含垢忍辱 (hán gòu rěn rǔ)
含糊不明 (hán hú bù míng)
含糊其词 (hán hú qí cí)
寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng)
含情脉脉 (hán qíng mò mò)
含沙射影 (hán shā shè yǐng)
含辛茹苦 (hán xīn rú kǔ)
含血喷人 (hán xuè pēn rén)

Page served in 0.017s