en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
汗流浃背 (hàn liú jiā bèi)
汗流夹背 (hàn liú jiā bèi)
汗马功劳 (hàn mǎ gōng láo)
悍然不顾 (hàn rán bù gù)

Page served in 0.019s