en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
毫不介意 (háo bù jiè yì)
豪放不羁 (háo fàng bù jī)
毫厘不爽 (háo lí bù shuǎng)
豪情壮志 (háo qíng zhuàng zhì)
号咷大哭 (háo táo dà kū)
毫无疑义 (háo wú yí yì)
豪言壮语 (háo yán zhuàng yǔ)

Page served in 0.01s