en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
好吃懒做 (hào chī lǎn zuò)
好大喜功 (hào dà xǐ gōng)
好高骛远 (hào gāo wù yuǎn)
浩浩荡荡 (hào hào dàng dàng)
好酒贪杯 (hào jiǔ tān bēi)
浩如烟海 (hào rú yān hǎi)
好色之徒 (hào sè zhī tú)
好为人师 (hào wéi rén shī)
好逸恶劳 (hào yì wù láo)

Page served in 0.015s