en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
13 Chengyu
和蔼可亲 (hé ǎi kě qīn)
何必当初 (hé bì dāng chū)
河东狮吼 (hé dōng shī hǒu)
和风细雨 (hé fēng xì yǔ)
河溓海晏 (hé lián hǎi yàn)
河溓海夷 (hé lián hǎi yí)
和睦相处 (hé mù xiāng chǔ)
和盘托出 (hé pán tuō chū)
和气生财 (hé qì shēng cái)
合情合理 (hé qíng hé lǐ)
何去何从 (hé qù hé cóng)
和颜悦色 (hé yán yuè sè)
和衷共济 (hé zhōng gòng jì)

Page served in 0.015s