en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
横冲直撞 (héng chōng zhí zhuàng)
横眉怒目 (héng méi nù mù)
横七竖八 (héng qī shù bā)
横僿不文 (héng sài bù wén)
横生枝节 (héng shēng zhī jié)
横说竖说 (héng shuō shù shuō)
横行霸道 (héng xíng bà dào)
横行无忌 (héng xíng wú jì)
横征暴敛 (héng zhēng bào liǎn)

Page served in 0.015s