en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
轰轰烈烈 (hōng hōng liè liè)
哄堂大笑 (hōng táng dà xiào)
烘云托月 (hōng yún tuō yuè)

Page served in 0.017s