en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
红白喜事 (hóng bái xǐ shì)
红灯緑酒 (hóng dēng)
鸿鹄之志 (hóng hú zhī zhì)
宏儒硕学 (hóng rú shuò xué)
洪水猛兽 (hóng shuǐ měng shòu)
鸿鶱凤立 (hóng xiān fèng lì)
鸿鶱凤逝 (hóng xiān fèng shì)
鸿鳦满纸 (hóng yǐ mǎn zhǐ)

Page served in 0.015s