en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
13 Chengyu
厚此薄彼 (hòu cǐ bó bǐ)
后发制人 (hòu fā zhì rén)
后顾之忧 (hòu gù zhī yōu)
后患无穷 (hòu huàn wú qióng)
后悔莫及 (hòu huǐ mò jí)
后会有期 (hòu huì yǒu qī)
后继有人 (hòu jì yǒu rén)
厚今薄古 (hòu jīn bó gǔ)
后来居上 (hòu lái jū shàng)
后起之秀 (hòu qǐ zhī xiù)
后生可畏 (hòu shēng kě wèi)
后台老板 (hòu tái lǎo bǎn)
厚颜无耻 (hòu yán wú chǐ)

Page served in 0.016s