en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
狐假虎威 (hú jiǎ hǔ wēi)
糊里糊涂 (hú lǐ hú tú)
狐狸尾巴 (hú liwěi ba)
囫囵吞枣 (hú lún tūn zǎo)
狐朋狗友 (hú péng gǒu yǒu)
胡说八道 (hú shuō bā dào)
胡思乱想 (hú sī luàn xiǎng)
胡言乱语 (hú yán luàn yǔ)
胡作非为 (hú zuò fēi wéi)

Page served in 0.014s