en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
虎口余生 (hǔ kǒu yú shēng)
虎视眈眈 (hǔ shì dān dān)
虎头蛇尾 (hǔ tóu shé wěi)

Page served in 0.014s