en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
怙恶不悛 (hù è bù quān)
户枢不蠹 (hù shū bù dù)
互通有无 (hù tōng yǒu wú)

Page served in 0.012s