en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
画地为牢 (huà dì wéi láo)
画虎类狗 (huà hǔ lèi gǒu)
画虎类犬 (huà hǔ lèi quǎn)
话里有话 (huà lǐ yǒu huà)
画龙点睛 (huà lóng diǎn jīng)
画蛇添足 (huà shé tiān zú)
化为泡影 (huà wéi pāo yǐng)
化为乌有 (huà wéi wū yǒu)
化险为夷 (huà xiǎn wéi yí)
化整为零 (huà zhěng wéi líng)

Page served in 0.015s