en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
欢聚一堂 (huān jù yī táng)
欢声雷动 (huān shēng léi dòng)
欢天喜地 (huān tiān xǐ dì)
欢喜若狂 (huān xǐ ruò kuáng)
欢欣鼓舞 (huān xīn gǔ wǔ)

Page served in 0.011s