en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
患难与共 (huàn nàn yǔ gòng)
患难之交 (huàn nàn zhī jiāo)
焕然一新 (huàn rán yī xīn)
换汤不换药 (huàn tāng bù huàn yào)

Page served in 0.013s