en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
恢恑憰怪 (huī guǐ lián guài)
挥霍无度 (huī huò wú dù)
挥金如土 (huī jīn rú tǔ)
灰心丧气 (huī xīn sàng qì)

Page served in 0.016s