en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
回肠荡气 (huí cháng dàng qì)
回光返照 (huí guāng fǎn zhào)
回天乏术 (huí tiān fá shù)
回头是岸 (huí tóu shì àn)
回味无穷 (huí wèi wú qióng)
回心转意 (huí xīn zhuǎn yì)

Page served in 0.016s