en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
讳疾忌医 (huì jí jì yī)
讳莫高深 (huì mò gāo shēn)
讳莫如深 (huì mò rú shēn)
诲人不倦 (huì rén bù juàn)
绘声绘色 (huì shēng huì sè)
诲淫诲盗 (huì yín huì dào)
绘影绘声 (huì yǐng huì shēng)

Page served in 0.012s