en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
魂不附体 (hún bù fù tǐ)
魂飞魄散 (hún fēi pò sàn)
浑浑噩噩 (hún hún è è)
浑金璞玉 (hún jīn pú yù)
浑然一体 (hún rán yī tǐ)
魂慴色沮 (hún shè sè jǔ)
浑水摸鱼 (hún shuǐ mō yú)

Page served in 0.017s