en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
混混沄沄 (hùn hùn chā kē)
混混庉庉 (hùn hùn dùn dùn)
混世魔王 (hùn shì mó wáng)
混水摸鱼 (hùn shuǐ mō yú)
混为一谈 (hùn wéi yī tán)
混淆是非 (hùn xiáo shì fēi)
混淆视听 (hùn xiáo shì tīng)

Page served in 0.011s