en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
火上加油 (huǒ shàng jiā yóu)
火上浇油 (huǒ shàng jiāo yóu)
火树银花 (huǒ shù yín huā)

Page served in 0.015s