en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
祸不单行 (huò bù dān xíng)
祸从口出 (huò cóng kǒu chū)
祸从口生 (huò cóng kǒu shēng)
祸国殃民 (huò guó yāng mín)
祸起萧墙 (huò qǐ xiāo qiáng)
豁然贯通 (huò rán guàn tōng)
豁然开朗 (huò rán kāi lǎng)
货真价实 (huò zhēn jià shí)

Page served in 0.018s