en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
21 Chengyu
疾恶如仇 (jí è rú chóu)
嫉恶如仇 (jí è rú chóu)
疾风知劲草 (jí fēng zhī jìn cǎo)
急公好义 (jí gōng hào yì)
急功近利 (jí gōng jìn lì)
岌岌可危 (jí jí kě wēi)
极乐世界 (jí lè shì jiè)
急流勇退 (jí liú yǒng tuì)
急起直追 (jí qǐ zhí zhuī)
吉人天相 (jí rén tiān xiàng)
吉日良辰 (jí rì liáng chén)
急如星火 (jí rú xīng huǒ)
及时行乐 (jí shí xíng lè)
集思广益 (jí sī guǎng yì)
吉祥如意 (jí xiáng rú yì)
即兴之作 (jí xìng zhī zuò)
疾言厉色 (jí yán lì sè)
集腋成裘 (jí yè chéng qiú)
急中生智 (jí zhōng shēng zhì)
急转直下 (jí zhuǎn zhí xià)
疾足先得 (jí zú xiān dé)

Page served in 0.017s