en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
季常之癖 (jì cháng zhī pǐ)
既成事实 (jì chéng shì shí)
既得利益 (jì dé lì yì)
寄迹山林 (jì jì shān lín)
寂然不动 (jì rán bù dòng)
寄人篱下 (jì rén lí xià)
既往不咎 (jì wǎng bù jiù)
继往开来 (jì wǎng kāi lái)
记忆犹新 (jì yì yóu xīn)

Page served in 0.011s