en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
家丑不可外扬 (jiā chǒu bù kě wài yáng)
枷脰械手 (jiā dòu xiè shǒu)
家给人足 (jiā jǐ rén zú)
家破人亡 (jiā pò rén wáng)
家徒四壁 (jiā tú sì bì)
家喻户晓 (jiā yù hù xiǎo)

Page served in 0.012s