en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
嫁祸于人 (jià huò yú rén)
物美价廉 (jià lián wù měi)
价廉物美 (jià lián wù měi)
驾轻就熟 (jià qīng jiù shú)
价值连城 (jià zhí lián chéng)

Page served in 0.011s